Web Analytics
top of page

Na osnovu člana 9 , člana 10 i člana 14 Zakona o političkim partijama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 021/04 od 31.03.2004, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 059/11 od 14.12.2011)

STATUT

HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE

    

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Hrvatska reformska stranka Crne Gore  ( u daljem tekstu: HRS ) je politička stranka koja zastupa interese autohtonog hrvatskog naroda u Crnoj Gori kao i drugih naroda na načelima demokracije u skaldu sa važećim zakonskim propisima.

 

Član 2.

Ovim Statutom HRS (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv i sjedište, te znak i pečat  Hrvatske reformske stranke Crne Gore (u daljnjem tekstu: HRS), predstavljanje i zastupanje HRS-a, ciljevi i način djelovanja, članstvo, središnja tijela HRS-a, oblici organiziranja i njihova tijela, interesni oblici organiziranja, odredbe o predizborima, sredstva za rad, te prestanak rada HRS-a.

Član 3.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

 

2. PRAVNI STATUS HRS

Član 4.

 

Naziv političke stranke je: HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE

 

Skraćeni naziv je: HRS

 

Sjedište HRS-a je u Tivtu, Lepetane bb

Član 5.

HRS je pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke.

HRS je upisana u Registar političkih stranaka koje vodi ministarstvo nadležno za javnu upravu.

3. PODRUČJE DJELOVANJA HRS

 

Član 6.

 

HRS djeluje na teritoriji Crne Gore, u skladu sa zakonom, Statutom, pravnim poretkom  države u kojoj djeluje.

 

HRS se može udružiti u međunarodne udruge i asocijacije u skladu sa programskim opredjeljenjem stranke.

 

Pečat, štambilj i zastava stranke

Član 7.

HRS ima svoj pečat, štambilj, zastavu i Dan stranke. Pečat HRS je okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom ''HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE''.

Štambilj je četvrtastog oblika  dimenzija 30 mm i ima tekst ''HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE'' u gornjem redu, ispod u lijevom kutu broj, a desno datum.

Zastava stranke: Pravougaonog oblika, bijele podloge sa logotipom stranke na sredini.

Znak stranke sastoji se: Od većeg plavog kvadrata sa valom u donjem desnom kutu, u sredini je manji bijeli kvadrat, a unutar bijelog kvadrata je crveni kvadratić podvučen sivom sjenom. Ispod znaka je ispisana crvenom bojom, velikim štampanim slovima latinice skraćenica HRS, a ispod sivim slovima puni naziv stranke Hrvatska reformska stranka Crne Gore.

Dan stranke je 21. 06.

Način korištenja te čuvanje pečata HRS-a i štambilja propisuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor HRS-a.

O potrebi zaštite znaka, pečata, štambilja i zastave odlučuje Glavni odbor HRS.

Osnovni dokumenti stranke

Član 8.

 

Osnovni dokumenti stranke su: Statut, Program, Poslovnici, Kodeks, Rezolucije i Deklaracije

Osnovni programski ciljevi stranke

Član 9.

HRS je samostalna i demokratska stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova, koji djeluju radi:

 • ostvarivanja i zastupanja  programskih načela i ciljeva HRS-a;

 • zastupanja kolektivnih i individualnih prava i interesa hrvatskog i drugih naroda u Crnoj Gori;

 • poštivanja čovjeka, njegovog dostojanstva, prava i sloboda, neovisno o njegovom svjetonazoru, vjerskoj i etničkoj pripadnosti, dobi, rodu, rodnom identitetu,

 • seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu;

 • poštivanja antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog društva;

 • afirmacije rodne ravnopravnosti;

 • zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu skrb, radna, obiteljska i druga prava;

 • održivog  razvoja, uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja i očuvanje okoliša ;

 • ostvarivanja demokratskoga političkog i pravnog poretka u državi te vladavine prava i socijalne pravde;

 • slobodna i ravnopravna upotreba vlastitog književnog jezika i pisma;

 • slobodno udruživanje i organizovanje radi razvoja prosvjete, kulture, umjetnosti, društvenog, privrednog i javnog života Hrvata u Crnoj Gori zajedno s drugim narodima;

 • očuvanja svijesti o nacionalnoj pripadnosti;

 • povezivanje s građanima i institucijama naroda s kojima dijele isto etničko, vjersko i kulturno porijeklo;

 • slobodni višestranački izbori, parlamentarna demokratija na svim nivoima vlasti;

 • odgovarajuća zastupljenost u organima lokalne vlasti i srazmjerna u organima vlasti na državnom nivou;

 • ostvarivanje i drugih zajedničkih interesa, sloboda i prava u skladu sa važećim zakonskim propisima, Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, te Programom, ovim Statutom stranke i Ustavom RCG.

4. ČLANSTVO

Uslovi za sticanje članstva

Član 10.

Član HRS može postati svako punoljetno lice koje prihvata Program i Statut stranke.

Član HRS ne može biti član druge političke stranke.

Učlanjenje

Član 11.

Članom stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članova HRS koji vodi tajnik stranke.

Sadržaj i formu pristupnice posebnim aktom utvrđuje Predsjedništvo HRS-a. Svaki član HRS dobija člansku kartu.

 

Na predlog tajnika Glavni odbor stranke određuje visinu članarine kao i kriterije kojima se određene kategorije članova mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

 

Prava člana stranke

Član 12.

Prava članova stranke su:

 • da učestvuje u radu stranke;

 • da bira i bude biran u organe stranke;

 • da iznosi prijedloge i sugestije;

 • da bude obaviješten o svim stavovima i odlukama stranke;

 • da bude kandidat za poslanika ili odbornika na državnim i lokalnim izborima;

 • da sudjeluje u kolektivnim tijelima Hrvata u RCG .

 

Obaveze člana stranke

Član 13.

Član HRS dužan je:

 • slijediti i pridržavati se Programa i Statuta stranke;

 • promicati Odluke Organa stranke;

 • promicati Program stranke;

 • zalagati se za interese stranke i očuvanje njenog ugleda;

 • uredno plaćati članarinu;

 • promicati prava Hrvata u RCG.

 

Počasno članstvo

Član 14.

Članstvo u HRS-u može biti i počasno.

 

Počasni član HRS-a može biti fizička osoba koja svojim radom i djelovanjem promiče vrijednosti  i načela po kojima HRS djeluje.

 

Počasni članovi HRS-a ne mogu ostvarivati prava i obveze utvrđene ovim Statutom.

 

Odluku o prijemu u počasno članstvo HRS-a donosi Predsjedništvo HRS-a.

 

Prestanak članstva

 

Član 15.

Članstvo u HRS prestaje:

 • istupanjem iz članstva na osnovu pismene izjave;

 • isključenjem iz članstva;

 • smrću.

 

Član 16.

 

Odstupanjem od pravila iz člana 13. Statuta HRS kojim se ugrožava interes stranke raspravlja se u postupku pred Stegovnim sudom. Za nepridržavanje pravila ponašanja u stranci članu se može izreći mjera opomene , suspenzije i isključenje iz stranke.

Odluku iz stava 1. donosi Glavni odbor na prijedlog Stegovnog suda natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Na odluku član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od izricanja mjere i to Glavnom odboru.

 

 

 

5. ORGANIZACIONA STRUKTURA STRANKE

Teritorijalna organizacija stranke

 

Član 17.

 

Stranka HRS se organizuje na općinskom i državnom nivou. Općinska organizacija predstavlja osnovni oblik organizovanja i djelovanja stranke.

Unutrašnja organizacija stranke

Član 18.

 

Unutar općine stranka  može  organizovati  i mjesno povjerenstvo, ako za to postoje uslovi.

 

Općinski odbor  za to područje imenuje Povjerenika s ciljem da animira članstvo i afirmiše djelovanje stranke, obavlja druge Statutom predviđene poslove.

 

Povjerenik se u radu konsultuje sa Predsjednikom Općinskog odbora i po funkciji je član Općinskog odbora. Povjerenik je dužan da podnosi izvještaj o svom radu  Općinskom odboru, a na zahtjev Odbora izvještaj se podnosi u pismenoj formi.

 

Član 19.

 

U općinama u kojima trenutno ne postoje uslovi za organizovanje Općinske organizacije, Glavni odbor stranke može oformiti Podružnicu i imenovati Povjerenika.

 

Povjerenik je po funkciji član Konvencije stranke.

 

Povjerenik o svom radu izvještava Predsjednika i Glavni odbor stranke.

 

 

 

6. ORGANI STRANKE

 

Član 20.

Organi stranke su:

 • Konvencija stranke;

 • Glavni odbor stranke;

 • Predsjednik;

 • Zamjenik predsjednika;

 • Potpredsjednici;

 • Predsjedništvo;

 • Statutarna komisija;

 • Nadzorni odbor;

 • Stegovni sud;

 • Savjet stranke;

 • Organizacija mladih HRS.

 

Konvencija

Član 21.

Konvencija stranke HRS je najviše statutarno, programsko i izborno tijelo stranke.

 

 

Sazivanje Konvencije

 

Član 22 .

 

Konvencija HRS- a najviše je programsko-političko središnje tijelo HRS-a na koji članovi HRS-a putem svojih neposredno izabranih predstavnika utvrđuju osnovne ustrojstvene i programsko-političke odluke.

 

Konvencija HRS-a:

 • donosi Statut HRS-a i usvaja njegove izmjene i dopune;

 • donosi Program HRS-a i njegove izmjene;

 • donosi i razmatra Poslovnik o radu Konvencije;

 • donosi deklaracije i političke smjernice od iznimne važnosti za ostvarenje ciljeva i   načina djelovanja HRS-a;

 • bira Predsjednika HRS-a;

 • bira Zamjenika predsjednika HRS-a na prijedlog Predsjednika stranke;

 • bira Potpredsjednike HRS-a i članove Predsjedništva na prijedlog Predsjednika  stranke;

 • bira članove Glavnog i Nadzornog odbora;

 • odlučuje o povjerenju Predsjedniku, Zamjeniku predsjednika, Potpredsjednicima,  Predsjedništvu, članovima Glavnog i Nadzornog odbora HRS-a;

 • utvrđuje pojedinačne politike HRS-a;

 • zauzima politička stajališta o pojedinim društveno značajnim temama od interesa za Republiku Crnu Goru;

 • izvještava članove o pojedinim društveno značajnim temama od interesa za  Republiku Crnu Goru i politici središnjih tijela HRS-a prema njima;

 • odlučuje o ostalim značajnim pitanjima za HRS;

 • raspravlja o izvještaju o radu HRS-a;

 • raspravlja o izvještaju o radu Glavnog i Nadzornog odbora;

Političke smjernice utvrđene na Konvenciji HRS-a obavezne su za sva ostala središnja tijela HRS-a te tijela svih organizacijskih jedinica HRS-a, te članove HRS -a koji obnašaju dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima Republike Crne Gore, tijelima jedinica lokalne i područne uprave.

Sazivanje Konvencije

 

Član 23.

Redovna Konvencija se održava po pravilu svake četiri godine i izbornog je karaktera..

 

Konvenciju saziva Predsjednik HRS-a po odluci Glavnog odbora.

 

Odlukom o održavanju Konvencije određuje se broj članova Konvencije, način njihovog izbora i dnevni red Konvencije.

 

Odlukom o sazivanju Konvencije određuje se mjesto i vrijeme održavanja Konvencije. Predsjednik je dužan donijeti odluku o sazivanju Konvencije najkasnije 30 dana prije dana održavanja Konvencije.

 

Konvencija se mora održati u roku koji ne može biti kraći od 45 dana niti duži od 90 dana od dana donošenja odluke o održavanju Konvencije.

 

U slučaju da Predsjednik HRS-a ne sazove Konvenciju po odluci Glavnog odbora, Konvenciju može sazvati Zamjenik predsjednika HRS-a.

 

Poziv za odražavanje redovne Konvencije mora se poslati učesnicima Konvencije najkasnije 15 dana prije njenog održavanja. U pozivu za Konvenciju treba biti označeno mjesto i vrijeme održavanja Konvencije s prijedlogom dnevnog reda.

Izvanrednu Konvenciju saziva Glavni odbor HRS-a u slučajevima:

 • kada to zahtjeva 2/3 članova Glavnog odbora,

 • kada to zahtjeva 1/3 članova HRS-a,

 • u slučaju kada Predsjednik stranke podnese neopozivu ostavku ili iz bilo kog razloga prestane obnašati svoju funkciju;

 

Zahtjev za sazivanje izvanredne Konvencije u pismenoj formi uz najavu dnevnog reda sa obrazloženjem podnosi se Predsjedniku Glavnog odbora HRS-a. Izvanredna Konvencija se zakazuje najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

 

Ukoliko Predsjednik Glavnog odbora ne zakaže sjednicu u postavljenom roku, izvanrednu Konvenciju zakazuje Zamjenik predsjednika ili  Predsjedništvo HRS-a.

 

Izvanredna Konvencija ima izborni karakter.

 

Sastav Konvencije

 

Član 24.

Konvencije čine članovi Glavnog odbora, članovi Predsjedništva, Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Potpredsjednici, tajnik, članovi Nadzornog odbora, članovi Statutarne komisije, članovi Stegovnog suda, članovi Općinskih odbora,povjerenici i delegati Općinskih odbora.

 

Općinski odbor predlaže broj delegate sukladno odluci Glavnog odbora HRS-a.

 

Novoizabrani predstavnici biraju se po ključu koji utvrđuje Glavni odbor posebnom

odlukom.

 

 

 

Glavni odbor HRS

 

Član 25.

 

Glavni odbor je najviši politički i programski organ stranke između dvije Konvencije.

Sazivanje Glavnog odbora

 

Član 26.

Redovne sjednice Glavnog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

 

Sjednice saziva Predsjednik Glavnog odbora, koji je i Predsjednik stranke ili po njegovom ovlaštenju Zamjenik predsjednika ili jedan od Potpredsjednika.

 

Način sazivanja sjednica, rukovođenje sjednicama, djelokrug poslova Predsjednika Glavnog odbora HRS-a, broj i djelokrug rada Potpredsjednika Glavnog odbora HRS-a, način odlučivanja te ostala pitanja u vezi rada Glavnog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Glavnog odbora HRS-a.

 

Sastav Glavnog odbora

 

Član 27.

Članovi Glavnog odbora su:

 • Predsjednik HRS, po funkciji i predsjednik Glavnog odbora;

 • Zamjenik predsjednika;

 • Potpredsjednici stranke;

 • 19 članova koje predlaže Predsjednik Stranke prema kriteriju koji određuje Glavni odbor;

 • Na pijedlog Predsjedništva HRS-a broj novih članova Glavnog odbora može se povećati, ali ne može preći 50% ukupnog broja izabranih članova;

 • U slučaju preklapanja funkcija, predlaže se drugi član iz dotične općinske organizacije.

 

 

Mandat članova Glavnog odbora

 

Član 28.

 

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

 

 

Djelokrug rada Glavnog odbora.

Član 29.

 

Glavni odbor HRS-a:

 • provodi odluke Konvencije HRS-a;

 • utvrđuje prijedlog Statuta HRS-a i njegovih izmjena i dopuna;

 • utvrđuje prijedlog Programa HRS-a i njegovih izmjena;

 • utvrđuje politike HRS-a u skladu sa Programom HRS-a i političkim smjernicama koje je usvojila Konvencija HRS-a;

 • utvrđuje programske smjernice za područje političkog, ekonomskog, društvenog i kulturnog života, a na osnovu programskih dokumenata i Statuta, te na osnovu toga donosi odluke i zaključke,

 • donosi smjernice za provedbu politika HRS-a prema zastupniku u Skupštini Crne Gore, članovima Vlade Republike Crne Gore, te zastupnicima u lokalnim parlamentima i članovima jedinica lokalne uprave;

 • utvrđuje Izborni program HRS-a na izborima na prijedlog Predsjedništva HRS-a;

 • daje suglasnost Predsjedniku HRS-a za sklapanje sporazuma o zajedničkom nastupanju na izborima sa drugim političkim sudionicima;

 • donosi kriterije koje moraju ispunjavati članovi HRS-a da budu kandidati za središnja tijela HRS-a i tijela organizacijskih oblika HRS-a;

 • verifikuje odluke Predsjedništva stranke

 • donosi Pravila o izboru za Predsjednika i Zamjenika predsjednika HRS-a;

 • donosi Pravila o izboru članova Predsjedništva HRS-a;

 • donosi Pravila o izboru članova Glavnog odbora HRS-a;

 • donosi Pravila o izboru tijela općinskih i gradskih organizacija HRS-a;

 • donosi Odluku o održavanju izvanredne Konvencije,  na prijedlog 2/3 članova Glavnog odbora ili na zahtjev predsjednika HRS-a;

 • odlučuje o udruživanju HRS-a u međunarodne organizacije i asocijacije političkih stranaka na prijedlog Predsjednika HRS-a;

 • donosi financijski plan i usvaja financijski izvještaj i završni račun;

 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Stegovnog suda;

 • donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora HRS-a;

 • donosi odluku o formiranju i raspuštanju  Opštinskih organizacija;

 • donosi Poslovnik o radu Općinskih odbora;

 • bira i razrješava potpredsjednike Glavnog odbora HRS-a, na prijedlog Predsjednika stranke; 

 • na prijedlog Predsjednika stranke bira Tajnika stranke;

 • daje suglasnost na izbor Predsjednika i Potpredsjednika opštinskih odbora;

 • nadležan je za pravilan rad i raspuštanje nižih organa stranke, ukoliko ocijeni da je to potrebno;

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom;

 • donosi odluku o organizovanju Organizacije mladih HRS, kao i prati i usmjerava njihov rad;

 • vodi brigu o položaju Hrvata u RCG;

 • nadležan je za prava i obaveze koje proističu po osnovu odredbi Zakona o pravima i obavezama nacionalnih manjina u RCG;

 • sarađuje sa krovnom udrugom i hrvatskim NVO u Crnoj Gori i inostranstvu;

 • na prijedlog Stegovnog suda donosi mjere opomene, suspenzije ili isključenja iz stranke;

 • osniva glasila i druge publikacije;

 • ocjenjuje rezultate izbora;

 • donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom.

Odluke Glavnog odbora obavezne su za sve organe stranke na svim nivoima, a u slučaju kolizije tih odluka sa nadležnostima Glavnog odbora HRS-a, isti su ih dužni primjenjivati do tumačenja Statutarne komisije.

Predsjednik HRS

 

Djelokrug poslova predsjednika HRS

Član 29.

Predsjednik HRS:

 • rukovodi strankom, izvršava i provodi odluke Konvencije i Glavnog odbora te odlučuje o tekućim poslovima vezenim za neposredno upravljanje strankom;

 • predstavlja i zastupa stranku u RCG i van nje;

 • sprovodi politiku stranke;

 • u skladu sa programskim ciljevima i osnovnim dokumentima stranke donosi odluke; zaključke, uputstva i druge akte, u skladu sa Statutom;

 • samoinicijativno ili na prijedlog Predsjedništva utvrđuje dnevni red sjednica Glavnog odbora;

 • saziva i vodi sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva stranke;

 • potpisuje akte Konvencije, Glavnog odbora i Predsjedništva stranke;

 • stara se o međusobnoj saradnji Predsjedništva i Glavnog odbora stranke;

 • podnosi Konvenciji izvještaj o svom radu i radu stranke;

 • predlaže kandidate za  Zamjenika predsjednika, članove Predsjedništva i potpredsjednike stranke;

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Izbor Predsjednika HRS

 

Član 30.

 

Predsjednik HRS bira se na Konvenciji stranke po pravilu aklamacijom, na četiri godine. U slučaju više kandidata  izbor se vrši tajnim glasanjem.

Predsjednikom postaje kandidat koji dobije najveći broj glasova članova Konvencije stranke koji su pristupili tajnom glasanju.

                                                                                                        

U slučaju kada postoji više kandidata koji su dobili jednaki broj glasova pristupa se drugom krugu glasanja koje se obavlja tajno, a Predsjednikom postaje onaj koji dobije najveći broj

glasova. Ako ni tada Predsjednik ne bude izabran izbor se ponavlja tajnim glasanjem do konačnog izbora.

 

U slučaju jednog kandidata Predsjednikom se postaje natpolovičnom većinom glasova članova Konvencije stranke koji su glasali.

 

 

Prestanak obavljanja dužnosti Predsjednika

Član 31.

 

Dužnost Predsjednika HRS-a može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u HRS-u;

 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost Predsjednika HRS-a;

 • izglasavanjem nepovjerenja u skladu s članom 29. ovog Statuta;

 • smrću

                                                                   

Član 32.

 

Ukoliko Predsjednik HRS prestane obavljati svoju dužnost tokom razdoblja svog mandata iz bilo kojih razloga, punopravno ga zamjenjuje Zamjenik predsjednika stranke do sledeće Konvencije.

 

Predsjednika HRS-a ukoliko ne izvršava odluke Konvencije i ne poštuje Program i druga akta HRS-a, može razriješiti Konvencija većinom od ukupnog broja delegata na prijedlog 2/3 članova Glavnog odbora.

 

Glasanje o povjerenju Predsjedniku HRS-a može da zatraži i sam Predsjednik.

 

Ukoliko Konvencija ne razriješi Predsjednika HRS-a  na prijedlog Glavnog odbora  Konvencija donosi odluku o raspuštanju Glavnog odbora , a na prijedlog Predsjednika Konvencija formira koordinacioni odbor koji vrši funkciju Glavnog odbora do izbora novog.

 

Zamjenik Predsjednika stranke

 

Člana 33.

 

Zamjenik Predsjednika HRS:

 

 • rukovodi strankom, izvršava i provodi odluke Konvencije i Glavnog odbora te odlučuje o tekućim poslovima vezenim za neposredno upravljanje strankom, u slučaju spriječenosti Predsjednika HRS-a;

 • predstavlja i zastupa stranku u RCG i van nje, u slučaju spriječenosti Predsjednika HRS-a;

 • sprovodi politiku stranke;

 • obavlja i druge poslove iz člana 29. u slučaju spriječenosti Predsjednika

Izbor Zamjenika Predsjednika

Član 34.

Zamjenik Predsjednika HRS bira se na Konvenciji stranke, na predlog Predsjednika stranke po pravilu aklamacijom, na četiri godine.

                                                                                                        

Prestanak  mandata Zamjenika Predsjednika

Član 35.

Dužnost Zamjenika Predsjednika HRS-a može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u HRS-u;

 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost zamjenika Predsjednika HRS-a;

 • izglasavanjem nepovjerenja u skladu s članom 29. ovog Statuta;

 • smrću

 

Izglasavanje nepovjerenja Zamjeniku Predsjednika HRS-a sprovodi se po članu 32., stav 2.

 

 

Potpredsjednici stranke

Izbor Potpredsjednika

Član 36.

HRS ima dva Potpredsjednika o čemu odluku donosi Glavni odbor stranke, na prijedlog Predsjednika stranke i to prostom većinom.

Za svoj rad Potpredsjednici odgovaraju Predsjedniku i Glavnom odboru stranke.

 

Potpredsjednici su članovi Predsjedništva stranke po funkciji.

 

 

Djelokrug poslova

Član 37.

Potpredsjednici obavljaju sledeće poslove:

 • zamjenjuju Predsjednika i Zamjenika Predsjednika u slučaju njihove odsutnosti,

 • zamjenjuju Predsjednika i Zamjenika Predsjednika u poslovima iz njihove nadležnosti za koje ih oni ovlaste,

 • komuniciraju sa Općinskim organizacijama,

 • komuniciraju sa javnošću uz konsultaciju sa Predsjednikom stranke,

 • po ovlaštenju Predsjednika sprovode povjerene im aktivnosti predviđene Programom ili Statutom stranke,

 • obavljaju i druge poslove predviđene Statutom.

 

 

Predsjedništvo HRS

 

Sastav Predsjedništva HRS

 

Član 38.

 

Predsjedništvo HRS sačinjavaju Predsjednik HRS, Zamjenik predsjednika, Potpredsjednici i 7 do 9 članova iz redova Glavnog  odbora koji se biraju na prijedlog Predsjednika.

 

Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca, a mogu se održavati ićešće, a u izuzetnim slučajevima i elektronskim putem.

 

Predsjednik HRS-a će sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev 1/3 članova Predsjedništva, na osnovu zahtjeva u pisanoj formi sa obrazloženjem i prijedlogom dnevnog reda;

 

Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku od  osam dana od dana podnošenja zahtjeva, iz stave 3. Ovog člana, sjednicu Predsjedništva sazvat će osobe koje su zatražile saziv sjednice.

 

U pozivu za sjednicu mora biti naznačeno mjesto, dan i sat održavanja i dnevni red sjednice.

Sjednica Predsjedništva može se održati ako je prisutna većina članova Predsjedništva i odluke se donose prostom većinom.

 

Predsjednik može pozvati istaknute stručnjake i javne radnike kao i članove Savjeta da učestvuju u radu ali bez prava odlučivanja.

 

Djelokrug poslova Predsjedništva

 

Član 39.

 

Predsjedništvo obavlja sledeće poslove:

 • predlaže Glavnom odboru stupanje u koalicije i druge oblike saradnje na raznim nivoima, kao i istupanje iz njih,

 • predlaže Središnjem odboru plan rada, plan prihoda i rashoda za narednu godinu i vrši kontrolu ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja,

 • donosi akte, odluke, zaključke, rješenja iz svoje nadležnosti uz verifikaciju Glavnog odbora stranke,

 • u izuzetnim slučajevima i posebnim situacijama može donijeti i odluke iz nadležnosti Glavnog odbora, koju će isti razmatrati na prvoj narednoj sjednici,

 • predlaže Glavnom odboru predizbornu strategiju stranke,

 • raspravlja i odlučuje o dnevno političkim pitanjima, uz obavezu obrazloženja Glavnom odboru na prvoj narednoj sjednici,

 • odlučuje o službenoj odnosno poslovnoj tajni stranke, predlaže Glavnom odboru kandidate stranke za funkcije na svim nivoima,​

 • brine o članstvu stranke, prati rad Podružnica i tijela Općinskih organizacija i kroz intezivnu komunikaciju doprinosi skladnom djelovanju općinskih i republičkih organa stranke i izvještava Glavni odbor o njihovom radu,

 • stara se o ostvarivanju zaključaka, stavova i odluka Glavnog odbora

 • sprovodi odluke i drugih organa stranke,

 • kontroliše rad tajnika stranke,

 • vrši godišnji popis imovine,

 • podstiče tijela stranke na donošenje odluka iz svoje nadležnosti

 • vodi računa o pravima Hrvata u RCG,

 • donosi Pravilnik o svom radu,

 • vrši i druge poslove predviđene Statutom.

 

 

7. STATUTARNA KOMISIJA

 

Sastav Statutarne komisije

 

Član 40.

 

Statutarna komisija je neovisan i samostalan organ HRS-a.

 

Statutarnu komisiju HRS-a čine tri člana koje bira Konvencija HRS-a, na prijedlog Predsjednika stranke.

Predsjednik HRS-a saziva konstitutivnu sjednicu Statutarne komisije u roku od 30 dana od dana održavanja Konvencije na kojoj se bira predsjednik Statutarne komisije.

 

Članu Statutarne komisije mandate traje četiri godine.

 

U slučaju prestanka članstva prije isteka mandata, novog člana Statutarne komisije bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika HRS.

 

Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata članova koje je izabrala Konvencija.

 

 

Djelokrug poslova Statutarne komisije

Član 41.

Statutarna komisija:

 • tumači Statut  i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa HRS-a na svim nivoima, samoinicijativno, na zahtjev člana ili organa HRS-a;

 • prati ostvarivanje Statuta i drugih općih akata HRS-a, predlaže mjere za njihovo ostvarivanje i o tome podnosi izvještaj  Konvenciji;

 • ocjenjuje statutarnost izbora u HRS-u, kada se to u propisanom postupku osporava;

 • razmatra zahtjeve članova HRS-a za zaštitu prava;

 • podnosi izvještaj o svom radu Konvenciji;

 •  donosi Poslovnik o svom radu;

 • tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće:

 • Statutarna komisija o svom radu, po potrebi, informiše Predsjednika i Glavni odbor HRS.

 

Odgovornost za rad

 

Član 42.

Statutarna komisija neposredno odgovara Konvenciji HRS-a, kome predsjednik Statutarne komisije podnosi Izvještaj o radu.

Članstvo u Statutarnoj komisiji isključuje članstvo u Glavnom odboru HRS-a ili nekom drugom organu stranke.

 

 

8. NADZORNI ODBOR

 

Sastav Nadzornog odbora

 

Član 43.

 

Nadzorni odbor je kontrolno- nadzorni organ HRS-a.

 

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Konvencija i ima svog Predsjednika.

Ako Nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kog razloga njegovu nadležnost preuzima Glavni odbor HRS-a.

 

Članu Nadzornog odbora mandat traje četiri godine.

 

U slučaju prestanka članstva prije isteka mandata, novog člana Statutarne komisije bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika HRS-a.

 

Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata članova koje je izabrala Konvencija.

 

 

Djelokrug poslova Nadzornog odbora

Član 44.

 

Nadzorni odbor:

 • obavlja unutrašnju kontrolu financijskog poslovanja HRS-a i upotrebe financijskih sredstava HRS-a na svim razinama;

 • kontroliše upotrebu i korišćenje imovine u vlasništvu HRS-a;

 • kontroliše i potvrđuje godišnji izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju HRS-a;

 • daje uputstva za materijalno-finansijsko poslovanje organa HRS-a;

 • dostavlja, po potrebi, informacije i prijedlog mjera Predsjedniku HRS i Glavnom odboru iz oblasti koje prati i kontroliše kao Nadzorni organ;

 • podnosi Izvještaj o svom radu Konvenciji , kojoj i odgovara za svoj rad;

 • donosi Poslovnik o svom radu.

 

 

 

9. STEGOVNI SUD

 

Sastav i djelokrug poslova Stegovnog suda

Član 45.

 

Stegovni sud HRS broji tri člana koje bira Konvencija HRS-a.

Članovi Stegovnog suda između sebe biraju predsjednika.

 

Stegovni sud djeluje prema Pravilniku o Stegovnom sudu koji propisuje djelokrug rada i nadležnost suda.

 

Članstvo u Stegovnom sudu isključuje članstvo u Glavnom odboru ili nekom drugom

organu stranke.

Kao osnovni posao Stegovnog suda navodi se razmatranje pritužbi članova koje se odnose na povrede prava predviđenih Statutom od drugih članova ili organa HRS-a.

 

 

10. SAVJET STRANKE

 

HRS može imati i Savjet stranke

 

Pravni status i djelokrug poslova Savjeta stranke

 

Član 46.

 

Savjet HRS-a je organ koji ima konsultativnu i inicijativnu funkciju.

Natpolovična većina članova Savjeta ima pravo da predlaže sazivanje Glavnog odbora, po nekom pitanju te njegovi članovi imaju pravo učestvovati u radu sjednice Glavnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

 

 

Sastav i sazivanje Savjeta stranke

 

Član 47.

Predsjedniku stranke, članovi Glavnog odbora predlažu sastav Savjeta iz redova članova stranke, istaknutih aktivista, kao i vanstranačkih ličnosti, a sastav savjeta potvrđuje Glavni

odbor stranke.

 

Savjet stranke saziva se po potrebi, a njegove sjednice saziva Predsjednik HRS-a.

 

Članove Savjeta mogu predlagati i Općinski odbori stranke. Članovi organa: Glavnog odbora, Predsjedništva, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i Stegovnog suda stranke ne mogu biti i članovi Savjeta stranke.

 

Članovi Savjeta ne mogu biti članovi drugih političkih organizacija i njihovih organa.

 

 

 

11. ORGANIZACIJA MLADIH HRS

Član 48.

 

Stranka ima organizaciju mladih.

Organizacija mladih HRS-a je tijelo članova stranke koji su do 30 godina starosti. Organizacija mladih je ustrojena i radi u skladu sa Programom, Statutom i drugim osnovnim dokumentima stranke.

 

12. OPĆINSKA ORGANIZACIJA

Član 49.

Općinska organizacija je najveći oblik organizovanja stranke u dotičnoj općini.

Odluku o osnivanju općinske organizacije donosi Glavni odbor HRS-a.

 

 

Tijela općinske organizacije

 

Član 50.

 

Tijela općinske organizacije čine:

 • Općinska Konvencija;

 • Općinski odbor;

 • Predsjedništvo Općinskog odbora;

 • Predsjednik Općinskog odbora.

 

Tijela općinske organizacije dužna su o svom radu redovno izvještavati Glavni odbor stranke.

 

Općinske organizacije mogu imati Organizaciju mladih ukoliko za to postoje uslovi. Predsjednici ovih tijela su po funkciji članovi Općinskog odbora.

 

 

Općinska Konvencija

 

Sastav, saziv i djelokrug poslova

 

Član 51.

Konvencija općinske organizacije je izborno tijelo općinske organizacije koje sačinjavaju svi članovi HRS-a u toj općini.

 

Općinska Konvencija bira i razrješava Općinski odbor, Predsjedništvo i Predsjednika općinske organizacije.

 

Konvenciju općinske organizacije po odluci Općinskog odbora saziva Predsjednik Općinskog odbora najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke.

 

Redovna Konvencija općinske organizacije održava se svake četvrte godine.

 

Općinska Konvencija odlučuje o prihvatanju izvještaja Predsjednika Općinskog odbora i o radu Općinske organizacije u cjelini.

 

U slučaju da Konvencija ne prihvati Izvještaj Predsjednika Općinskog odbora, Predsjednik se smatra razrješenim i pristupa se izboru novog Predsjednika Općinskog odbora. Izbor se vrši aklamacijom prostom većinom članova općinske Konvencije koji su glasali.

U slučaju više kandidata izabran je onaj kandidat koji dobije najviše glasova članova Konvencije koji su glasali.

 

Vanredna Konvencija se saziva u slučajevima:

 • kada to odluči Glavni odbor stranke;

 • u slučaju kada Predsjednik Općinskog odbora podnese ostavku ili iz bilo kog drugog razloga prestane obavljati svoju funkciju;

 • kada to zahtjeva više od 2/3 članova Općinskog odbora;

 • kada to zahtjeva 1/5 članova HRS-a u toj općini.

 • Opštinska Konvencija donosi poslovnik o svom radu.

 

 

13. OPĆINSKI ODBORI

Sastav Općinskog odbora

 

Član 52.

 

Općinski odbor je najveće tijelo općinske organizacije između dvije općinske Konvencije.

 

Općinski odbor sačinjavaju: Predsjednik, Predsjedništvo i po jedan predstavnik općinskih Povjereništava koje bira općinska Konvencija na prijedlog Predsjednika općinskog odbora i Predsjednik organizacije mladih.

Općinski odbor ima i Potpredsjednika koji se bira na prvoj sjednici Općinskog odbora.

Potpredsjednik Općinskog odbora zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti i zamjenjuje

Predsjednika Općinskog odbora u poslovima iz njegove nadležnosti za koje ga on ovlasti.

 

Općinski odbor ima tajnika koji je ujedno i tajnik općinske organizacije i po karakteru je tehničko lice čiji djelokrug poslova određuje Općinski odbor stranke.

 

 

Saziv Općinskog odbora

 

Član 53.

Općinski odbor saziva se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

 

Općinski odbor obavlja sljedeće poslove:

 • inicira i usmjerava političku aktivnost u općinskoj organizaciji, prati ostvarivanje te aktivnosti i realizuje odluke republičkih organa partije,

 • uz obaveznu konsultaciju sa Glavnim odborom stranke: bira i razrješava kandidate HRS -a za izbor članova općinskog parlamenta i drugih organa općine, bira i razrješava kandidate stranke za gradonačelnika i njegove zamjenike, donosi odluke i upustva za rad članova stranke u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na nivou općine,

 • uz obaveznu konsultaciju sa Glavnim odborom utvrđuje listu kandidata za odbornike,

 • formira stalne ili povremene komisije, iz svoje nadležnosti,

 • stara se za pravilan i efikasan rad Povjereništva na svom području,

 • u javnosti nastupa u ime članova stranke u svojoj općini, uz obaveznu konsultaciju sa Predsjednikom stranke,

 • određuje članove Konvencije stranke iz općinske organizacije po pravilima koje utvrđuje Glavni odbor stranke,

 • Pravilnik o radu Općinskih odbora donosi Glavni odbor stranke.

 

U radu Općinskog odbora dužni su učestvovati i svi odbornici u lokalnom parlamentu. Većinski stav Općinskog odbora po svim pitanjima dnevnog reda sjednica lokalnog parlamenta obavezan je za sve odbornike.

 

Predsjedništvo općinskog odbora

Sastav, saziv i djelokrug poslova

 

Član 54.

Predsjedništvo Općinskog odbora je izvršno tijelo Općinskog odbora HRS-a kojim rukovodi Predsjednik Općinskog odbora.

 

Predsjedništvo čine Predsjednik, Potpredsjednik i tri člana Općinskog odbora izabrana na

 

prijedlog Predsjednika.

 

Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Općinskog odbora po potrebi.

 

O pripremanju sjednica stara se tajnik općinske organizacije koji i prisustvuje sjednicama bez prava odlučivanja.

 

Predsjedništvo Općinskog odbora obavlja sledeće poslove:

 • provodi odluke tijela stranke;

 • priprema prijedlog programa rada Općinskog odbora i općinske organizacije u cjelini;

 • uz suglasnost Glavnog odbora stranke radi na formiranju novih povjereništava na svom području, te imenuju Povjerenika podružnice;

 • jednom godišnje razmatra ostvarivanje i sprovođenje programa i odluka iz svoje nadležnosti;

Sjednice Općinskog odbora saziva Predsjednik samoinicijativno ili na prijedlog 1/3

članova Općinskog odbora.

 

 

 

Predsjednik općinskog odbora

Djelokrug poslova

Član 55.

 • Član je Glavnog odbora stranke po funkciji;

 • Predsjednik Općinskog odbora predstavlja i upravlja općinskom organizacijom;

 • Saziva sjednice Općinskog odbora i Predsjedništva Općinskog odbora te predlaže dnevni red;

 • Provodi odluke Općinske Konvencije, Općinskog odbora i Predsjedništva Općinskog odbora;

 • Saziva Konvenciju Općinske organizacije i podnosi na usvajanje Izvještaj o radu organizacije u cjelini;

 • Redovno informiše tijela Općinske organizacije o radu stranke na republičkom nivou i odgovoran je za sprovođenje odluka Glavnog odbora stranke.

 

 

 

Tajnik stranke

 

Izbor i djelokrug poslova

 

Član 56.

Tajnik stranke je tehničko lice kojeg bira i opoziva Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

Tajnik stranke može biti i plaćeno lice u zavisnosti od financijskih mogućnosti stranke o čemu odluku donosi Glavni odbor.

 

Poslovi i zadaci Tajnika stranke bliže se uređuje Pravilnikom o radu kojeg donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

 

 

14. IZBORI, KAMPANJE, OPOZIV

 

Član 57.

 

Glavni odbor stranke raspisuje izbore na svim nivoima.

 

Svaki član HRS-a može birati i biti biran u organe stranke na svim nivoima.

 

Svi organi HRS-a biraju se za razdoblje od četiri godine. Izbor za članove organa stranke obavlja se aklamacijom, a u slučaju više kandidata može i tajnim glasanjem.

 

 

Član 58.

Način glasanja u organima stranke reguliše se Poslovnikom o njihovom radu.

 

 

Član 59.

Način kandidovanja i postupak biranja određuje Glavni odbor istovremeno sa donošenjem odluke o sprovođenju redovnih ili prijevremenih izbora za organe stranke kada to nije Statutom detaljnije određeno.

 

Kandidate za predstavničke organe utvrđuje Glavni odbor na osnovu kriterijuma i procedure koju sam utvrdi.

 

 

Član 60.

 

Opoziv članova pojedinih organa stranke ili organa u cjelini te njihovu popunu može izvršiti isključivo onaj organ, koji je te članove ili organe izabrao.

 

U izuzetnim slučajevima izbor i opoziv iz stava 1. može izvršiti i Glavni odbor stranke ako se za to saglasni više od polovine njegovih članova.

 

 

Kvorum i odlučivanje

 

Član 61.

Organi HRS-a donose odluke, ako je sjednici prisutna većina njihovih članova.

Organi stranke donose pravovaljanu odluku, ako je za nju glasala većina prisutnih članova, ako drugačije nije Pravilnikom određeno.

 

Nominovanje kandidata za predstavničke organe

 

Član 62.

Kandidate za predstavničke organe na svim nivoima nominuje Glavni odbor stranke, te donosi propise o kriterijima za nominovanje kandidata.

 

 

 

Član 63.

 

 

Obezbjeđivanje afirmativne akcije radi ostvarivanja ravnopravnosti polova u postupku izbora organa partije vrši se na način srazmjerne ravnopravne kandidature i učešća u izboru.

 

 

15. POSTUPAK PROMJENE STATUTA

Statut kao normativni akt

Član 64.

 

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnje uređenje i upravljanje u stranci.

 

Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Donošenje, izmjena i dopuna Statuta

 

 

Član 65.

Postupak donošenja Statuta, ili izmjene i dopune postojećeg vrši se na prijedlog Glavnog odbora.

 

Statut je donesen, izmjenjen i/ili dopunjen ako se za to izjasni više od polovine članova Konvencije koji su glasali.

 

Komisiju za prijedlog izmjena i dopuna Statuta imenuje Središnji odbor.

 

 

Odluke, zaključci, uputstva

Član 66.

 

Organi stranke donose u skladu sa svojim ovlaštenjima utvrđenih Statutom odluke, zaključke i uputstva. Odlukom se utvrđuju pitanja sprovođenja pojedinih odredaba Statuta. Zaključcima se utvrđuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela stranke, a uputstvom način postupanja

organa u stranci.

 

16. SREDSTVA ZA RAD I MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Sredstva za rad

 

Član 67.

 

Sredstva za rad HRS-a ostvaruju se:

 • od članarine i drugih doprinosa članova,

 • od priloga, darova, nasljeđa i ostalih dobrovoljnih priloga,

 • od vlastite djelatnosti,

 • iz budžetskih sredstava,

 • od prihoda od svoje imovine kojom upravlja Glavni odbor stranke

 

Financiranje stranke

 

Član 68.

 

HRS se može finansirati po svakom osnovu u skladu sa zakonom.

Stranka može osnovati preduzeće za obavljanje privrednih i drugih djelatnosti samostalno ili sa drugim osobama, o čemu odluku donosi Glavni odbor stranke.

HRS može imati vlastitu izdavačku djelatnost.

 

 

Materijalno – financijsko poslovanje

 

Član 69.

 

HRS se obavezuje da materijalno – financijsko poslovanje organizuje i vodi u skladu sa zakonskim propisima i da nadležnom organu podnosi godišnji završni račun, koji dobija karakter javne isprave.

 

Financijsko poslovanje stranke obavlja se putem blagajne i žiro računa, a u skladu sa

propisima.

 

Ulaz i izlaz može se izvršiti samo na osnovu pismenog naloga sa potpisom ovlaštenog lica.

 

Svaka promjena u sredstvima mora odmah biti evidentirana.

Sredstva stranke služe isključivo za potrebe njene aktivnosti i ona sa njima raspolaže.

 

Naloge za raspolaganje sredstvima stranke potpisuje Predsjednik stranke ili Zamjenik Predsjednika stranke.

 

 

Član 70.

 

Materijalno – financijsko poslovanje kao i djelovanje preduzeća u njegovom vlasništvu reguliše se Pravilnikom o materijalno – financijskom poslovanju kojeg donosi Glavni odbor

stranke.

 

 

 

17. JAVNOST RADA STRANKE

 

Načelo javnosti rada

 

Član 71.

Djelovanje HRS je javno.

Predsjednik ili lice po njegovom ovlaštenju imaju pravo i dužnost da blagovremeno obavještavaju članove i javnost o stavovima i radu stranke, putem sredstava javnog informisanja i na drugi način.

Stav 2. ne odnosi se na informacije koje spadaju u službene ili poslovne tajne.

 

18. PRESTANAK RADA STRANKE

Član 72.

HRS prestaje sa radom u skladu sa propisima koje utvrđuje zakon.

HRS može prestati sa radom i ako to odluči više od 2/3 njenih članova.

 

Način izjašnjavanja članova o prestanku rada HRS-a određuje se Pravilnikom koji donosi Konvencija HRS-a.

 

 

Član 73.

Odlukom o prestanku rada stranke istodobno se rješava i o imovini stranke, koja se takvom odlukom može odrediti samo u korist neke dobrotvorne, vjerske ili kulturne institucije.

 

 

18. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Stupanje na snagu Statuta

 

Član 74.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije stranke, a lice ovlašteno za zastupanje pkaodnijet će nadležnom organu u roku od 30 dana prijavu za upis novih podataka.

bottom of page