Web Analytics
top of page

POLITIČKI  PROGRAM

 

Hrvatska reformska stranka Crne Gore

1. ZAŠTO HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE?

 

Hrvatska reformska stranka Crne Gore (u daljem tekstu HRS) je osnovana kako bi hrvatska autohtona zajednica u Crnoj Gori povratila povjerenje u svoje političke zastupnike.

 

HRS je politička stranka koja se zalaže za ponos, dostojanstvo i budućnost hrvatskog i svih naroda suverene, neovisne, građanske, demokratske i europske Crne Gore.

 

HRS je politička stranka koja će dostojanstveno predstavljati hrvatsku autohtonu zajednicu na svim političkim razinama, kako u Crnoj Gori, tako i u inozemstvu.

 

HRS je politička stranka koja zastupa hrvatsku autohtonu zajednicu ponosnu na svoje podrijetlo, tradiciju, kulturu, vjersku pripadnost, ali i ponosnu na svoju državu Crnu Goru u kojoj dostojanstveno živi i stvara u međusobnom poštovanju i uvažavanju sa svim drugim narodima Crne Gore.

  

HRS se zalaže za ostvarivanje prava i sloboda hrvatske autohtone zajednice uz puno poštovanje i afirmiranje prava i sloboda svih građana države Crne Gore.

 

HRS se zalaže za slobodno, građansko i demokratsko crnogorsko društvo utemeljeno na antifašističkim vrijednostima.

 

HRS svojim političkim djelovanjem zastupa i provodi ciljeve definirane Statutom, najvećim normativnim aktom stranke, ovim Programom kao i drugim dokumentima i odlukama koje su usvojene na organima stranke: Konvenciji, Glavnom odboru i Predsjedništvu.

 

2. POLITIČKI PROFIL HRS

 

HRS će svojim radom i djelovanjem razvijati i poštivati demokratske

institucije, procedure i ponašanje, te parlamentarni politički sustav Republike Crne Gore.

 

HRS će se angažirati i utjecati da se Republika Crna Gora još snažnije razvija kao država svih njezinih građana, tj. pravna država koja će se temeljiti na vladavini prava, te političkoj i pravnoj jednakosti svih građana, bez obzira na njihovu etničku, spolnu, dobnu, rasnu, vjersku ili drugu pripadnost.

 

HRS će utjecati da se obezbjedi poptuna primjena zakona, kao i dodatno praćenje poštivanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, vlasničkih prava, odbrane od nasilja, te poticanje široke javne rasprave prilikom formuliranja problema i interesa hrvatskog i drugih manjinskih naroda u Republici Crnoj Gori.

 

HRS će poticati i provoditi dodatnu briga za sve grupacije u Republici Crnoj Gori koje se osjećaju diskriminirane, posebno za vulnerabilne grupe, radi općeg

poboljšanja na planu uvažavanja ljudskih i građanskih prava,demokracije, te kvalitete i dostojanstva građanskog statusa, a što je za HRS temeljna svrha moderne države.

 

3. PRAVCI  DJELOVANJA  HRS

 

HRS svojim radom i djelovanjem nudi mogućnost da građani hrvatske autohtone zajednice, iz redova ove političke stranke, imaju vlastite zastupnike na lokalnoj i državnoj političkoj razini, te da ostvare svoja prava i interese predviđene Zakonom o manjinama, uvažavajući i ne ugrožavajući prava drugih naroda.

HRS će svojim djelovanjem štititi interese hrvatske autohtone zajednice, kao i svih drugih naroda, u cilju zajedničkog života i prihvatanja jedni drugih sa svim razlikama i samobitnostima, za ponos i dostojanstvo svakog građanina građanske Republike Crne Gore.

 

HRS je stranka koja će svoj identitet profilirati u nekoliko

važnih aspekata i to na:

 • njegovanju tradicije hrvatskog naroda u Crnoj Gori i očuvanje kulturnog

 • nasljeđa kroz kulturu, tradiciju, povijest, umjetnost, jezik i običaje;

 • posvećenosti autentičnom razvoju Boke Kotorske uz potpunu pravnu zaštitu kulturno- povijesnih spomenika i njezinog povjesnog nasljeđa;

 • razvoju turizma i pomorstva, te uopšte razvoja cijele Boke;

 • poticanju ekonomskog razvoja države Crne Gore;

 • zagovaranju i promociji EU integracija;

 • ravnomjernom razvoju države Crne Gore, stvaranju ambijenta za sigurno poduzetništvo, posebno afirmiranju i poticaju ženskog poduzetništva;

 • dodatnom privlačenju novih investitora;

 • poštovanju ljudskih prava i sloboda;

 • socijalnom programu zaštite i potpore za svakog građanina, posebno za vulnerabilne grupe;

 • stvaranju uslova za potporu politikama individualnih projekata i specifičnih ciljeva, orijentiranim na jačanju Instituta javne političke odgovornosti.

 

4. DRŽAVNO PRAVNI STATUS CRNE GORE

 

Crna Gora je suverena i neovisna međunarodno priznata država, koja je svoj državno pravni status obnovila na referendumu 21. maja 2006. godine.

U državi Crnoj Gori hrvatska autohtona zajednica zajedno sa svim drugim narodima uživa i ostvaruje sva prava i slobode.

Država Crna Gora je punopravna članica NATO saveza i buduća EU.

  

HRS će svim demokratskim sredstvima zastupati i štititi državno pravni status Republike Crne Gore.

 

 

 

5. VANJSKA POLITIKA

 

HRS će poticati vanjsku politiku Republike Crne Gore koja slijedi trendove

savremenog svijeta u kojem stvarne političke elite zastupaju i potiču snažnu i sigurnu ekonomiju, kao ključni razvojni faktor svake ozbiljne demokracije.

HRS je stranka koja će dati puni doprinos i potporu vanjskoj politici, koja djeluje u pravcu stabilizacije i rješavanja problema u regiji.

 

HRS će u okviru svojih nadležnosti na lokalnoj i državnoj razni, svojim radom i djelovanjem na kvalitetan način doprinositi jačanju vanjske politike na ponos i dostojanstvo svih građana države Crne Gore.

 

 

 

6. HRS, EU I SUSJEDI

 

Ulazak u Europsku uniju je jedan od najvažnijih crnogorskih vanjsko-političkih ciljeva, pa tako i HRS.

U tom cilju Republika Crna Gora je pristupila harmonizaciji propisa sa propisima EU pa se crnogorski zakoni, danas, ocjenjuju kao najbolji u regiji. Pored domaćeg zakonodavstva Republika Crna Gora je potpisala i ratificirala značajan broj međunarodnih akata, kojima je, po Ustavu, dala primat nad domaćim zakonodavstvom.

Republika Crna Gora je objektivno geopolitički i u okviru postojećih međunarodnih odnosa prepoznata kao stabilizirajući faktor u cijeloj regiji. Republika Crna Gora je nadomak ulaska u EU, zato će se HRS zalagati za dodatno jačanje i uspostavu partnerskih odnosa države Crne Gore sa europskim i drugim zemljama u svijetu.

HRS će se zalagati za dodatno jačanje dobrosusjedskih odnosa Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

HRS će se zalagati za svaki vid političke, ekonomske, kulturne i druge suradnje sa susjedima, zemljama članicama EU i svijeta, sve u cilju još boljih i kvalitetnijih međunarodnih odnosa i diplomacije, kao i u promoviranju EU vrijednosti.

 

 

 

7. CIVILNO DRUŠTVO

 

HRS će surađivati i poticati suradnju između civilnog društva i države. HRS će se zalagati za zastupljenost najšire demokratske javnosti – svih aktera civilnog društva u procesu odlučivanja o svim  krucijalnim pitanjima društva.

 

 

 

8. GOSPODARSTVO I EKONOMIJA 

 

HRS smatra da građanin može dostojanstveno živjeti od svoga rada ukoliko država svojom politikom omogućava zapošljavanje i poslovno napredovanje.

HRS će u tom pravcu raditi na potpori samozapošljavanju.

A to znači sljedeće:

 • kroz programe edukacije srednjeg stručnog obrazovanja osposobiti mlade za poduzetništvo;

 • poticati osnivanje malih i srednjih poduzeća, iz razloga što su produktivnija, inovativnija, fleksibilnije i prilagodiljivija promjenama;

 • dodatna potpora kreditnim programima za mala i srednja poduzeća;

 

HRS smatra da crnogorsko gospodarstvo treba da bude izvozno orijentirano, te da i kroz mala i srednja preduzeća dodatno izvozi domaće poljoprivredne proizvode, ali i ideje i inovacije.

Turizam kao značajna privredna grana treba da bude sredstvo, a ne cilj. Uvezivanje turističkih djelatnika iz javnog i privatnog sektora, omogućit će ravnomjeran razvoj crnogorskog gospodarstva.

 

HRS je stava da turizam ne može biti dominantna privredna grana države, već je neophodno razvijati proizvodnju kroz različite oblike poduzetništva.

 

HRS će se zalagati za decentralizaciju vlasti u ekonomskoj i drugim sferama.

HRS će se zalagati  za smanjenje javnih rashoda  ali svakako ne na štetu socijalne politike koja je važna obaveza države.

 

Najbolji uvjeti se postižu  razvojem gospodarstva koje dovodi do porasta životnog standarda i stabilne socijalne politike.

Kada je u pitanju carinski sustav, Republika Crna Gora treba da primijeni iskustva malih europskih država, sa otvorenim vanjsko–trgovinskim sustavima i visokim stopama gospodarskog rasta. 

Crna Gora treba imati što liberalniji sustav vanjske trgovine, a time i sustav carina zasnovan na principima uniformne carine, niske carinske stope i stabilne carine što omogućava  gospodarskim subjektima i potencijalnim stranim

investitorima dobar i siguran poslovni ambijent na duži rok.

HRS zalagati će se za slobodno otvoreno tržište i privlačenje stranih investicija-

HRS zalagati će se za obavezna plaćanja akciza.Poresku politiku i fiskalizaciju uskladiti sa EU standardima.

Poreski sustav mora osigurati da cijene faktora proizvodnje u nas budu

usporedive sa cijenama u drugim tržišnim gospodarstvima, naročito Europske unije.

HRS je stranka koja ima jasan stav u odnosu na ekonomske integracije. Ona je za stvarni suverenitet i ravnopravnost s drugim naprednim državama i svjesna da se to jedino može steći razvojem demokracije, ljudskih prava i sloboda, pravne i socijalne države te uspješnom i prosperitetnom ekonomijom.

 

 

9. POMORSTVO

 

Pomorstvo zajedno sa turizmom predstavlja jednu od važnih privrednih grana. Pored značaja pomorstva, status pomoraca mora biti bolje reguliran, te njihova prava zaštićenija. Zalagati ćemo se za sustavne promjene koje se tiču naobrazbe, obuke, sertifikacije i zapošljavanja pomoraca, kao i za bolju koordinaciju između Udruženja pomoraca i nadležnih ministarstava.

Proces usavršavanja sustava pomorstva u Republici Crnoj Gori treba da u kontinuitetu prati i provodi sve međunarodne propise.

Posebnu pažnju obratiti ćemo na socijalnu i zdravstvenu skrb pomoraca, te poresku politiku koja se odnosi na oporezivanje zarada pomoraca.

10. POLJOPRIVREDA

 

HRS će dodatno poticati poljoprivrednu proizvodnju baziranu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

HRS će dodatno poticati razvoj konkurentnog i prilagodljivog poljoprivrednog, prehrambeno-prerađivačkog i ribarskog sektora, temeljenog na sigurnosti hrane, zaštiti okoliša i pridrodnih resursa usklađenih sa običajima tradicionalnih vrijednosti Republike Crne Gore.

Zalagati ćemo se za razvoj moderne poljoprivredne proizvodnje koja će biti potpomognuta učinkovitim, pravednim i dostupnim mjerama potpora, te povećanim udjelom novih znanstvenih spoznaja i tehnoloških mogućnosti.

HRS ima dva glavna cilja: samostalnost u proizvodnji većine poljoprivrednih proizvoda po konkurentnim cijenama i zadovoljan poljoprivrednik koji dobro živi od svoga rada.

HRS će osim poljoprivrednih djelatnosti, poticati i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između kojih se posebno ističe ruralni turizam.

HRS će dodatno poticati davanje garancija za otkup viška poljoprivrednih proizvoda, sve u cilju zaštite domaćeg proizvođača.

HRS će dodatno poticati maslinarstvo kao jedno od privrednih prioriteta.

HRS će dodatno poticati ribarstvo, kroz zakonsku regulativu po ugledu na susjede, na način što će se pod povoljnim kreditnim uvjetima stimulisati uzgoj ribe i školjki, s ciljem plasiranja proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Na taj način bi se onemogućila siva zona u oblasti ribarstva.

 

 

11. LOKALNA UPRAVA

 

HRS zalagati će se za državnu, javnu upravu i  lokalnu samoupravu koja će biti orjentirana prema građanima i zajednici. Okolnosti pod kojima funkcionira   lokalna uprava uvjetovane su međunarodnim standardima, što je nametnulo potrebu da se principi lokalne uprave, iskazani u Europskoj povelji, prilagode potrebama stanovništva.

HRS će zagovarati  demokratizaciju i decentralizaciju javnih i upravnih funkcija čime bi se stvorile  u praksi neophodne pretpostavke za modernu i efikasnu lokalnu upravu, koja bi bila u punoj službi građana i poboljšala uvjete života u njoj.

 

12. LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

 Demokracija je jedan od osnovnih ciljeva HRS-a. Pod demokracijom podrazumijevamo vladavinu naroda, tj.vladavinu većine, uz poštovanje prava manjine. Stvarna demokracija znači  primjenu zakona i efikasnu upravu, koja je u službi građana. To su zakoni u čijem se središtu nalazi građanin kao slobodna ličnost, kao slobodnomisleće biće, bez obzira na vjeru, naciju, rasu, jezik, spol i njegov društveno-politički položaj i političko uvjerenje.

 

Ljudska prava po obimu i sadržaju shvaćamo onako kako su izložena i definirana u odgovarajućim  međunarodnim dokumentima : Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Okvirnoj konvenciji o pravima manjina, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciji o ljudskim pravima, Pariškoj povelji i dr.

HRS će se zalagati za Crnu Goru kao društvo jednakosti i solidarnosti, bogato različitostima u kome ćemo živjeti ne jedni pored drugih, već jedni sa drugima. 

 

Poštovanjem ljudskih prava i sloboda, posebno segmenta manjinskih prava, neopohodan su uslov da se manjine integrišu u društvo, čuvajući svoj nacionalni i ukupni identitet, što nas dodatno kao društvo preporučuje za eurointegracije.    

 

13. NAOBRAZBA

 

HRS će dati potporu i sama inicirati mjere koje idu u pravcu reforme procesa naobrazbe na svim nivoima. Ovo se naročito odnosi na predškolsku, osnovnu i srednju naobrazbu, koja su obavezna i besplatna i sveobuhvatna.

Zalagati ćemo se da predškolsko obrazovanje bude obavezno, da svako dijete može da koristi usluge dječjih vrtića, na način da se olakšava, a ne remeti rad roditelja.

Insistirati ćemo na otvaranju većeg broja dječjih vrtića sa posebnim akcentom na rad sa djecom do tri godine, rasterećenju predmetnih programa u osnovnoj školi i uvođenju novih smjerova u srednjim stručnim školama.

Na koncu srednje škole svako dijete treba da govori jedan strani jezik i bude osposobljeno za rad na računaru.

Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama treba osigurati obrazovne programe koji poštuju njihove nacionalne vrijednosti u skladu sa najvišim standardima o ljudskim i manjinskim pravima.

HRS je stava da učenici manjinskih zajednica njeguju njihov maternji jezik i pismu i da nastavni programi obuhvate, pored ostaloga i povijest i kulturu naroda kojem oni pripadaju.

Zalagati ćemo se za dosljednu primjenu inkluzivne naobrazbe uz poštovanje principa - škola po mjeri djeteta.

 

HRS zalagati će se za zahtjevnije kriterije pri odabiru prosvjetnog kadra, ali i veća ulaganja u dodatnu naobrazbu i edukaciju prosvjetnih uposlenika.

 

14. DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA

 

HRS će poticati digitalnu i medijsku pismenosti šireg društva u cilju što boljeg prilagođavanja digitalnoj Europi.

Cilj je omogućiti razvoj novih tehnologija i raditi na razvoju novih poslova i naći načine prilagodbe u svrhu unapređenja kvalitete života svih građana.

 

15. ZDRAVSTVO

 

HRS će se zalagati za dodatno unaprijeđenje postojećeg sustava preventivne zdravstvene skrbi u Republici Crnoj Gori. Prevencija mora da bude zdravstveni prioritet.

Raditi na povećanju zdravstvenih kapaciteta, izgradnji zdravstvenih ustanova, a posebno na educiranju kadrova ( više specijalizacija iz oblasti epidemiologije i virusologije).

 

HRS poticati će besplatnu i zagarantiranu zdravstvenu skrb na svim nivoima, proširenje pozitivne liste lijekova i obezbijeđivanje medicinske rehabilitacije prema potrebama pacijenata.

HRS će se zalagati za ravnopravan položaj privatnih zdravstvenih ustanova, kao i suradnju sa Fondom zdravstva kako bi se razvijao ambijent za partnerstvo, a ne na isključivost ili štetu javnog ili privatnog sektora.

HRS će poticati stvaranje uvjeta za poboljšanje položaja zaposlenih u zdravstvu, povećanje njihovih zarada i njihovog dodatnog educiranja. 

 

Svršeni studenti treba da budu jedan od prioriteta, kako bi im se obezbijedila radna mjesta i besplatne specijalizacije.

16. EKOLOGIJA

Strategija za ostvarivanje ciljeva ekološke politike temelji se na svjetskim

dostignućima i mjerilima vrijednosti prihvaćenih u najrazvijenijim zemljama:

 • Očuvanje vrijednosti prirodnih izvora, te biološke i krajobrazne raznolikosti,

 • Brizi za buduće generacije,

 • Izgradnja ekološke svijesti i ekološke etike,

 • Nastojanju da se pravu na zdrav okoliš prizna status tradicionalnog ljudskog prava.

 

HRS će se zalagati za:

 • Djelotvoran sistem monitoringa i informacijski sistem zaštite okoliša, jer

bez potpunog informativnog otvaranja i praćenja dostupnosti informacija o područjima s najvećim rizikom za zdravlje i život ljudi, kao i područja s nezaustavljivim promjenama okoliša, ne može biti pravilne ekološke politike.

 • Osposobljavanje i obrazovanje za upravljanje zaštitom okoliša

 • Uključivanje iste u nastavne planove i programe u školskim ustanovama

 • Poticanje izgradnje ekološke etike u crnogorskoj javnosti i to kao opće nacionalne vrijednosti.

 • Stvaranje snažne mreže raznolikih nevladinih udruga za zaštitu okoliša, jer je snažan ekološki pokret temeljni garant da će pitanja zaštite okoliša kontinuirano biti na dnevnom redu politike

 • Prebacivanje odgovornosti za upravljanjem okolinom sa središnje na lokalnu upravu

 • Poboljšanje koordinacije među ministarstvima u vezi s pitanjima okoliša

 

 

 

17. KULTURA

 

HRS  će se zalagati  za očuvanje i razvoj kulturne politike koja će uvažavati sve regionalne posebnosti svih naroda koji žive u Crnoj Gori.

HRS će poticati otvoreno kulturno tržište, te poticaj kulturnog stvaralaštva. 

HRS će poticati kulturu kao jednu od najvažnijih čovjekovih potreba, te se neće odlagati planirana ulaganja

HRS će poticati kulturu kao stvaralačku potrebu čovjeka, te neće biti svedena na usluge i popunjavanje praznog prostora.

HRS će poticati kulturu kao osnovnu vrijednost crnogorskog multikulturalnog društva.

HRS će surađivati sa kulturnim udrugama Hrvata u Crnoj Gori, te sve kulturne aktivnosti koje su u interesu očuvanja hrvatskog bića, kao i kulturne baštine Crne Gore uopće.

HRS se zalaže za potpuno ukidanje poreza na ulaganja u kulturu i oslobađanje od poreza po osnovu sponzorstva i donacija.

HRS  će poticati razvoj postojećih, ali i ulaganja u nove institucije kulture.

 

 

 

18. SPORT

 

HRS  smatra da treba unaprijeđivati rad sportskih klubova i udruženja koja okupljaju mladež.

HRS će se zalagati za što puniju prisutnost sporta u predškolskim ustanovama, školama i fakultetima, za amatersko djelovanje u sportskim udrugama, za sportske aktivnosti svih slojeva društva, posebno obitelji i starijih osoba, za proširenje besplatne ponude sportskih objekata sportskim udrugama i izgradnju sportsko-rekreacijskih objekata.

HRS će poticati razvoj sporta kroz europske fondove, financiranje za održavanje i rad amaterskih sportskih klubova, a posebno u oblasti masovnog sporta i  klubova koji okupljaju osobe sa invaliditetom.

HRS će pružiti potporu i dodatno poticati resorno ministarstvo kako bi mladi sportaši iz obitelji korisnika socijalne skrbi bili stipendirani, te motivirani za postizanje vrhunskih rezultata, a samim tim  i promoviranje države.

 

19. MEDIJI

 

Mediji su slobodni i neovisni i kao takvi objektivni i istiniti.

Sloboda izražavanja i sloboda medija uopšte su neupitne, te u  skladu sa međunarodnim standardima.

HRS potiče na potpuno i nepristrasno informiranje hrvatske autohtone zajednice na maternjem jeziku, te pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmjenu informacija i ideja putem tiska i drugih sredstava javnog informiranja.

HRS će se dodatno zalagati da odredbe Zakona o ljudskim i manjinskim pravima, a koje se tiču prezentiranja kroz medije, se implementiraju i u praksi.

 

20. RODNA RAVNOPRAVNOST NEOPHODNOST I PRAVILO

 

HRS se zalaže za stvaranje socijalnog i političkog ambijenta, koji će omogućiti jednake šanse ženama i muškarcima da ostvare svoja prava, te da učestvuju u donošenju odluka.

HRS se zalaže za poticaj ženskog poduzetništva, kao i drugih odredaba kojima će se obezbijediti uslovi da majčinstvo ne bude prepreka ka poslovnom razvoju, te omogućiti ekonomski osnaženu ženu, ali i društvo u cijelosti.

HRS se zalaže za dijeljenje uloga, kako bi se na isti način ostvarivali i žene i muškarci i na poslu i u obitelji.

HRS će poticati dodatno unaprijeđenje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, te većeg učešća žena u procesima odlučivanja u političkom i javnom životu, te veći broj žena na izbornim listama, dodatno unaprijeđenje svih zakonodavnih i institucionalnih mehanizma za primjenu rodne ravnopravnosti, uvođenje rodno osjetljive zdravstvene zaštite, spriječavanje rodno zasnovanog nasilja, promovisanje rodne ravnopravnosti putem medija i kulture.

 

HRS će se zalagati za apsolutno poštovanje principa jednake naknade za jednak rad, stvoriti uslove za ravnopravan pristup ženama na sva radna mjesta.

HRS će se boriti protiv otežanog zapošljavanja, davanja otkaza zbog ostvarivanja prava na majčinstvo i protiv svih oblika mobinga i socijalne isključenosti žena i djece.

HRS će se zalagati za sigurne isplate alimentacija za djecu samohranih roditelja.

 

 

21. BRIGA O OSOBAMA SA INVALIDITETOM

 

HRS se zalaže za društvo zasnovano na pravednosti i solidarnosti. Demokracija jednog društva pokazuje se u brizi koju poklanja najosjetljivijim kategorijama. Zato će se HRS zalagati da:

 • inkluzivna naobrazba na svim nivoima bude primijenjena u praksi;

 • stvaranje uslova za poštovanje principa “škola po mjeri djeteta”;

 • punu implementaciju zakonskih propisa koji tretiraju položaj osoba sa invaliditetom;

 • zapošljavanje u skladu sa kvotnim sistemom, ali i insistiranje da osobe sa invaliditetom sa visokom naobrazbom imaju potpuno jednake šanse i uslove prilikom zapošljavanja;

 • izmjenu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u odjeljku prava iz socijalne i dječije zaštite;

 • obezbijedjivanje servisa potpore i usluga;

 • obezbijedjivanje medicinske rehabilitacije.

 

HRS će insistirati na izdvajanju većih sredstava za osobe sa invaliditetom ali i kontrolu trošenja istih.

 

22. BORBA PROTIV KORUPCIJE

 

Zalaganje za načela transparentnosti u donošenju odluka, te u upravljanju javnim funkcijama. Osnaživanje institucija, kojima je cilj nadzirati rad javnih vlasti, osim samih institucija. Nadzor nad obavljanjem javnih službi povjeriti i građanima. Ulagati dodatne napore i pronalaziti modele kako bi cjelokupna država bila pravednija.

 

23. MIROVINSKI  SUSTAV

 

Socijalna sigurnost svake države ogleda se u organizaciji mirovinskog sustava. Svaki umirovljenik zaslužuje mirovinu od koje će moći dostojanstveno živjeti. Stoga je naš cilj kvalitetan, primjenjiv i socijalno održiv mirovinski sustav.

 

 

 

24. MLADEŽ

 

Uspješnost i ekonomska snaga društva ogleda se i kroz položaj mladeži, te njihovim poslovnim i životnim perspektivama.

Mogućnost zaposlenja i stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta preduvjeti su ostanka mladeži u državi.

U tom cilju neophodno je još tokom srednjoškolske naobrazbe mlade poticati i podučavati poduzetništvu kroz različite vidove programa i edukacije.

Primjenjena znanja iz oblasti poduzetništva su neophodna kako bi mladež bila spremna da se na tržištu rada odmjeri i nauči biti konkurentna i preduzimljiva, te osigurala svoju budućnost.

HRS će dodatno poticati i dati potporu programima stipendiranja najtalentovanijih (naučnika, umjetnika, sportaša...) kako bi se dodatno educirali, te svoja znanja i sposobnosti primjenili za rad u svojoj državi.

 

25. SOCIJALNI PROGRAM

 

Po Ustavu Crna Gora je država socijalne pravde i svaki građanin mora uživati socijalnu sigurnost.  Zato će HRS poduzeti slijedeće mjere:

 • potporu razvoju demografije i populacione politike kroz jasno definirane aktivnosti i mjere;

 • prijedlog i potpora za osnivanje Obiteljskog savjetovališta na nivou države i općina , a u suradnji sa resornim ministarstvom;

 • insistiranje na punoj primjeni Zakona o alimentaciji i Zakona o obiteljskim odnosima;

 • potpora otvaranju Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju;

 • briga i programi potpore za mlade;

 • briga i programi potpore za stariju populaciju;

 • iniciranje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj skrbi, u dijelu prava iz socijalne i dječje skrbi;

 • iniciranje na punoj primjeni usvojenih strategija i zakona za naobrazbu RAE populacije, kako bi se u tom pravcu smanjilo siromaštvo te u potpunosti bila ostvarena socijalna inkluzija RAE;

 • insistirati na dosljednoj primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uz davanje mogućnosti da osobe sa invaliditetom sa visokom stručnom spremom budu ravnopravno tretirane na konkursima za zapošljavanje bez diskriminacije;

 • insistirati na stvaranju mogućnosti za razvoj socijalnog poduzetništva;

 • insistirati na brizi o umirovljenicima, u smislu naknada za njihov minuli rad i odgovarajuću socijalnu zaštitu.

 

 

26. ZAKLJUČAK

 

Hrvatska reformska stranka Crne Gore  je osnovana kako bi hrvatska autohtona zajednica u Crnoj Gori povratila povjerenje u svoje političke zastupnike. HRS je politička stranka koja se zalaže za ponos, dostojanstvo i budućnost hrvatskog i svih naroda suverene, neovisne, građanske, demokratske i europske države Crne Gore.

 

Naziv stranke:

 

Hrvatska - odraz je identiteta, osobenosti, a ne nacionalistički predznak; Reformska -  znači da nema isključivih rješenja i opredjeljenja, već stalno preispitivanje stavova, kako bi reforme na svim nivoima bile kvalitetne i prosperitetne za cijelu društvenu zajednicu.

 

Stranka HRS će svojim pojavljivanjem, djelovanjem i radom razvijati i poštovati demokratske institucije, procedure i ponašanje, te parlamentarni politički sustav Crne Gore.

 

HRS zastupa stav da hrvatski narod zajedno sa drugim narodima svoje interese u potpunosti ostvaruje u samostalnoj, suverenoj i međunarodno priznatoj državi Crnoj Gori, kao državi ravnopravnih naroda koja temelji europske vrijednosti.

 

 

HRS će se zalagati za zastupljenost najšire demokratske javnosti – svih aktera civilnog društva u procesu odlučivanja o svim  krucijalnim pitanjima društva.

HRS se zalaže za dostojanstvo i ponos svih građana, kroz ravnomjeran privredni razvoj, snažan ekonomski, privredni, socijalni i svaki drugi sustav koji su reformski točak za budućnost naše zajedničke države Crne Gore.

 

Ovaj Program podložan je izmjenama ili dopunama shodno aktima HRS-a prema propisanoj proceduri.

 

Tivat, lipanj 2020 .

bottom of page